Tok liječenja pacijenta u Centru za radioterapiju Banja Luka

Pacijenti sa konzilijarnom odlukom za liječenje radioterapijom upućuju se u Centar za radioterapiju gdje im se obezbjeđuje tretman koji je medicinskom doktrinom propisan za svaki oblik malignog oboljenja. Ovaj pristup liječenju je beskompromisan. Za svakog pacijenta se određuje ordinirajući ljekar Centra za radioterapiju koji koordiniše cjelokupan tok liječenja pacijenta. Ordinirajući ljekar prezentuje slučaj svakog pacijenta na redovnim jutarnjim sastancima ostalim članovima medicinskog tima koji sačinjavaju svi ljekari, medicinski fizičari i glavni radiološki tehnolog/tehničar. Timskim radom se određuje najbolji mogući pristup liječenju pošto ovakav način rada integriše znanje i ekspertize svih medicinskih profesionalca u cilju odabira najboljeg tretmana za pacijenta.

Svaki medicinski tretman zračenjem se sastoji od:

•        Prvog pregleda radioterapeuta, gdje pacijent dobija informacije o načinu sprovođenja liječenja

•        Određivanje pozicije pacijenta za zračenje i izvođenje imobilizacije pacijenta u toj poziciji, u cilju postizanja maksimalne preciznosti zračenja

•        Snimanje pacijenta u terapijskoj poziciji odgovarajućom metodom (pomoću CT uređaja za simulaciju ili rendgen uređaja za simulaciju)

•        Planiranja optimalne tehnike zračenja kojom se sprovodi radioterapija (konformalna teleterapija, IMRT, IGRT, RA, brahiterapija)

•        Prvog pozicioniranja pacijenta na aparatu za zračenje (linarni akcelerator) i verifikacije preciznosti izvođenja zračenja

•        Sprovođenja zračnoga tretmana u većem broju dnevnih frakcija (prosječno 5-35 frakcija)

•        Stalne kontrole bolesnika od strane radioterapeuta u toku tretmana

•        Završetak radioterapijskog tretmana i klinički zaključak o trenutnom stanju bolesnika