Τοποθέτηση Ηook-Clip για Σήμανση Βλαβών - Affidea Ελλάδος

Η τοποθέτηση Hook-Clip για σήμανση βλαβών αποτελεί εξειδικευμένη εξέταση η οποία απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

Η τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού με στερεοτακτική καθοδήγηση ή με καθοδήγηση υπερήχων σε μικροαποτειτανώσεις ή ύποπτες μη ψηλαφητές βλάβες βοηθά σημαντικά στη χειρουργική αφαίρεση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η σωστή τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθά τον χειρουργό να κάνει σωστή αφαίρεση του ύποπτου σημείου, γνωρίζοντας από την αρχή το σημείο που πρόκειται να αφαιρεθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ύποπτων βλαβών η διαδερμική βιοψία:

  • δεν είναι δυνατή λόγω της θέσης της βλάβης ή του μικρού μεγέθους της
  • δεν είναι επιτυχής, λόγω μη επάρκειας του δείγματος
  • δεν είναι σαφής ως προς το αποτέλεσμα, λόγω της ετερογενούς φύσης της βλάβης
  • Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση της ύποπτης αλλοίωσης και η εξέταση αυτής στο σύνολό της και όχι δειγματοληπτικά.

Ωστόσο, πριν τη χειρουργική βιοψία είναι απαραίτητη η στοχευμένη ανεύρεση της αλλοίωσης, ώστε να μην αφαιρείται μεγαλύτερο τμήμα από αυτό που φέρει την ύποπτη περιοχή. Για το λόγο αυτό τοποθετείται διαδερμικά συρμάτινος οδηγός στη βλάβη.